Regulamin sklepu - Adventure Sports

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


Sklep internetowy www.sklep.adventuresports.pl prowadzony jest przez: Firmę PM SPORT P. Lewandowski i M. Wojtiuk Sp. j. 02-797 Warszawa, ul. Franciszka Klimczaka 1, adres e-mail: info@adventuresports.pl, telefon: +48 22 749 11 40 faks +48 22 749 11 45, NIP 522-10-02-164, REGON 010722116 KRS0000096625.  Numer konta bankowego : 97 1750 0009 0000 0000 1269 7201

 1. Regulamin, określa zasady korzystania z sklepu internetowego www.sklep.adventuresports.pl. oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży, zawieranej z Klientem. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta lub też złożenie zamówienia, jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją. Dodatkowo w trakcie składania zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z regulaminem.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu z przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

§2 WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA I TERMINY JEGO REALIZACJI

 1. Sklep internetowy www.adventuresports.pl prowadzi sprzedaż na terenie Polski.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na jego weryfikację i oraz wskazanego odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep zastrzega sobie prawo do kontaktu z zamawiającym w celu ewentualnego potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku wątpliwości dotyczących danych adresowych.
 3. Dla stron wiążący jest termin przekazania zamówienia do realizacji, wówczas data przekazania do realizacji rozumiana jest jako data zawarcia umowy sprzedaży. Potwierdzenie zamówienia, iż jest ono w trakcie realizacji klient otrzymuje drogą elektroniczną na wskanazy w zamówieniu adres e-mail.
 4. Wysyłka potwierdzonego zamówienia następuje:
  a. w przypadku zamówień płatnych przy użyciu serwisu PayU – w ciągu do 3 dni roboczych od momentu dokonania płatności przez klienta,
  b. w przypadku zamówień płatnych przelewem tradycyjnym - w ciągu do 3 dni roboczych  po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu: 97 1750 0009 0000 0000 1269 7201
  c. Do odwołania wstrzymane są zamówienia płatne gotówką przy odbiorze (za pobraniem)
  W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i wedle swojego wyboru może podjąć decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia). Zmienione w ten sposób zamówienie zostanie potwierdzone przy pomocy poczty elektronicznej Sklepu i przyjęte do realizacji po potwierdzeniu e-mailowym przez Zamawiającego.
 5. Zamówione produkty zostaną wysyłane firmą kurierską na adres zamawiającego podany w trakcie składania zamówienia.
 6. Jeśli przesyłka zostanie nadana i nie zostanie odebrana przez adresata podanego przez  Kupującego, wszelkie koszty powrotu przesyłki oraz jej ponownego nadania ponosi Kupujący. W przypadku, kiedy klient dokonał przedpłaty i nie odebrał przesyłki, zostanie ona nadana jedynie po uregulowaniu kosztów ponownej wysyłki oraz powrotu przesyłki z powodu jej nieodebrania.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą dokonywać zakupów za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

 

§3 PŁATNOŚCI, CENY

 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.sklep.adventuresports.pl  wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Produkty zamieszczone w sklepie nie stanowią bazy magazynowej, zatem nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Do zamówionego towaru doliczany jest koszt wysyłki towaru. Koszt jest obliczany i wyświetlany przed zatwierdzeniem zamówienia.
 4. Klienci posiadający karty rabatowe ADVENTURE SPORTS korzystają w sklepie internetowym z przypisanych do kart rabatów.
 5. Do towaru dodawany jest zawsze dowód zakupu (paragon) a na życzenie Zamawiającego zostanie wystawiona faktura VAT, dokumenty zakupu towaru wkładane są wewnątrz opakowania towaru.
 6. Wprowadzenie danych do faktury VAT musi nastąpić przed złożeniem zamówienia. Sklep nie ma możliwość korwania danych do faktury po złożeniu zamówienia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian,  realizowane będą w cenach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.
 8. Zamawiający dokonuje wyboru formy płatności podczas składania Zamówienia z pośród następujących:
  a. płatnością w systemie Przelewy24.pl przelewem bankowym lub przy użyciu karty płatniczej
  b. przelewem tradycyjnym – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sklepu
 9. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym,  zamawiający ma 2dni robocze na dokonanie płatności. Jeśli pieniądze za zamówiony towar nie wpłyną na konto sklepu w przeciągu kolejnego dnia roboczego zamówienie może być anulowane
 10. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostaw. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. Koszty dostawy towarów o wartości mniejszej niż 100 zł wynosi 15zł i ponosi go Kupujący. Koszt dostawy dolicza się automatycznie w koszyku zamawiającego . W zamówieniach o wartości przekraczającej 100zł koszty dostawy pokrywa Sprzedający
 11. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

§4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROT TOWARU

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r Dz.U.2014 poz 827 z ew. zmianami, Kupującemu przysługuje prawo zwrotu zakupionych w sklepie www.sklep.adventuresports.pl towarów.
 2. W terminie 14 dni kalendarzowych od momentu ich otrzymania Kupujący, bez podania przyczyny, może odstąpić od umowy wysyłając pisemne oświadczenie.
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż  w terminie 14 dni kalendarzowych  od daty złożenia oświadczenia woli odstąpienia od zawartej umowy
 4. Zwracany towar należy odsyłać przesyłką kurierską lub pocztą, na adres: PM SPORT Sp. j. SKLEP ADVENTURESPORTS DOM MODY KLIF ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa
 5. Koszty wysyłki zwracanego towaru ponosi zgodnie z prawem Kupujący
 6. Zwracany towar powinien być kompletny, nieuszkodzony. Zwracany towar nie może być przed zwrotem użytkowany. Kupujący może  towar sprawdzić, przymierzyć  jakby to miało miejsce w sklepie stacjonarnym.
 7. Do zwracanego towaru należy dołączyć: wypełniony formularz zwrotu wraz z dowodem zakupu lub jego ksero kopią.
 8. Formularz zwrotu zamieszczony jest poniżej, można go pobrać , wydrukować i wypełnić. Formularz zwrotu towaru powinien być dołączony do zwracanego towaru.
 9. Klient może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu drogą elektroniczną , wysyłając mail na adres info@adventuresports.pl
 10. Klient rezygnujący z zakupu towaru powinien w formularzu zwrotu podać nr rachunku bankowego na który ma być zwrócona kwota zapłacona za towar, w przeciym wypadku zwrot płatności nastąpi na rachunek z jakiego płatność została otrzymana. Zwroty towaru wysłane za pobraniem nie będą przez nas odbierane
 11. Sprzedający zwraca kupującemu kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami dostawy towaru do kupującego, jeśli takie koszty były pponiesione przez kupującego.
 12. Zwracany produkt należy właściwie, bezpiecznie spakować tak aby nie uległ on zniszczeniu w transporcie. Klient odpowiada za produkt do momentu jego zwrotu do sprzedającego.

 

§5 REKLAMACJE

 1. W przypadku składania reklamacji klient jest zobowiązany dostarczyć produkt na własny koszt.
 2. Zamawiający powinien odesłać reklamowany produkt wraz z wypełnionym Formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu (lub jego ksero kopi) na adres PM SPORT Sp.j , SKLEP ADVENTURESPORTS, DOM MODY KLIF ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa
 3. Formularz reklamacyjny, należy wydrukować , wypełnić i dołączyć do reklamowanego produktu. W formularzu należy podać szczegółową informację o powodzie złożenia reklamacji.
 4. Klient w momencie odbioru zamówionego produktu ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności dostarczyciela. W razie stwierdzenia braków lub zniszczenia towaru, należy w obecności przewoźnika  sporządzić protokół szkody, nie przyjmując towaru. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie sporządzonego protokołu szkody. Jedynie sporządzony na miejscu protokół szkody jest podstawą do reklamacji.
 5. Towar reklamowany powinien być czysty. W przeciwnym wypadku Sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
 6. Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, Klient ma prawo domagać się obniżenia ceny albo odstąpić od umowy i otrzymać zwrot zapłaconej ceny.
 7. Istnieje możliwość złożenia reklamacji produktu drogą elektroniczną wysyłając email na adres info@adventuresports.pl . Prosimy o  umieszczenie w mailu opisu: stwierdzonej wady produktu, nazwy produktu, w miarę możliwości numeru zamówienia wraz z co najmniej 3 zdjęciami pokazującymi wadę produktu. Taka forma złożenia reklamacji pomoże nam szybciej rozpatrzyć reklamację.
 8. Przesyłki wysłane do sklepu  „za pobraniem” nie będą przez nas odbierane

§6 WYMIANA

 1. W sklepie adventuresports.pl nie obowiązuje wymiana towaru.
 2. Klient zwraca produkt, który nie spełnia jego oczekiwań stosuje procedurę oraz terminy zawarte w §4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROT TOWARU
 3. W przypadku gdy klient chciałby otrzymać inny kolor, rozmiar produkt w zamian za otrzymany produkt, klient składa nowe zamówienie, w którym w informacji dla sprzedającego umieszcza dane z numerem zwracanego zamówienia.
 4. Złożone zamówienie jest przekazane do realizacji po otrzymaniu przez sklep adventuresports.pl zwrotu towaru wskazanego w informacji dla sprzedającego.

 

Załączniki:

1. Formularz Odstąpienia od Umowy - w formacie edytowalnym docx

2. Formularz Odstąpienia od Umowy - w formacie PDF

3. Formularz Reklamacji Towaru - w formacie edytowalnym docx

4. Formularz Reklamacji Towaru - w formacie PDF