Promocja "Wiatr i woda": Przy zakupie min. 2 produktów z marek: Rip Curl, Helly Hansen, Sail Racing, Db, otrzymasz rabat -20%. Rabat zostanie automatycznie naliczony w koszyku.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

 

Niniejsza polityka prywatności i plików cookie (zwana dalej „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób, których dane dotyczą. Określa zasady i warunki przetwarzania danych osobowych osób (zwanych dalej: „użytkownikami”) odwiedzających strony internetowe Administratora, kontaktujących się z Administratorem, korzystających (w tym reprezentujących podmioty korzystające) z usług świadczonych przez Administratora.

 

Kto jest Administratorem Twoich Danych?

Administratorem danych osobowych jest PM SPORT P. LEWANDOWSKI i M. WOJTIUK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02 - 797 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000096625, posiadająca NIP: 5221002164 oraz REGON: 010722116 (kontakt pod ww. adresem lub adresem poczty elektronicznej: info@adventuresports.pl lub numerem telefonu: (+48) 22 749 11 40 lub +48 600 763 333

.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontaktować się można kierując zapytanie na dane teleadresowe wskazane powyżej.

 

Jak dbamy o Twoje dane?

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych lub podawanych przez Użytkowników oraz z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach związanych z jego działalnością to jest związanych z:

 • zawarciem i wykonaniem umowy na zasadach określonych Regulaminem Adventuresport.pl, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w tym przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzenia konta użytkownika, aby mógł cieszyć się z korzyści np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, umożliwienia użytkownikowi korzystania z innych usług dostępnych na stronach internetowych Sklepu internetowego Adventuresports.pl, dane osobowe są nam potrzebne do realizacji zamówienia i wykonania zawartej umowy - w szczególności zarezerwowania lub wysłania wybranego produktu);
 • nawiązaniem relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem użytkowników, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • przeprowadzaniem konkursów, w szczególności wyłonieniem zwycięzców konkursu oraz wydaniem nagród, jako uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • prowadzeniem marketingu produktów i usług własnych jako uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • prowadzeniem usługi newsletter w związku z jej zamówieniem, na zasadach określonych w odrębnym regulaminie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • dochodzeniem roszczeń i obrony przed roszczeniami jako uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • wypełnieniem obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami podatkowymi i rachunkowymi.

 

Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych może być niemożność nawiązania relacji handlowej lub zawarcia umowy lub realizacji zamówienia

 

Czy Twoje dane podlegają profilowaniu i co to dla Ciebie oznacza?

Administrator może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże przetwarzanie zautomatyzowane nie będzie prowadzić do podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływającej na użytkowników. Przetwarzanie to może mieć wpływ na dobór wyświetlanych reklam, czy dobór oferowanych produktów, usług, promocji, rabatów. Użytkownik może otrzymywać oferty specjalne za pośrednictwem zindywidualizowanej reklamy e-mailowej lub internetowej.

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji wywołującej skutki prawne wobec użytkownika lub w podobny sposób istotnie wpływającej na niego.

 

Komu możemy przekazywać Twoje dane?

Dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom państwowym, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.

Odbiorcami danych mogą być: przewoźnicy, operatorzy płatności, a także odbiorcy otrzymujący dane osobowe na zlecenie Administratora tacy jak: podmiot obsługujący księgowość, partnerzy świadczący usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), agencje marketingowe, firmy windykacyjne.

W ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które mogą stosować pliki cookie. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany w kolejnych punktach niniejszej Polityki.

 

Czy Twoje dane są przekazywane również do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych przez firmę Google czy firmę Facebook, dane mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA).

Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO.

Klient ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu danych do państwa trzeciego, kontaktując się z Administratorem.

 

Jakie prawa Tobie przysługują?

Każdemu użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Każdemu użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do żądania:

 • przenoszenia danych osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 • dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane);
 • sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli dane osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 • cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów użytkownika).

 

Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane?

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z Administratorem, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), także przez czas potrzebny do zachowania zgodności z przepisami prawa.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych oferowanych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub zmiany zakresu przez osobę, której dane dotyczą.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby świadczonej usługi newsletter będą przetwarzane do czasu rezygnacji z usługi.

Dane osobowe na postawie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Pliki cookie

Kogo dotyczą pliki cookie?

W związku z tym, że stosowana przez Administratora technologia plików cookie (lub o funkcjonalności zbliżonej do cookie) zbiera informacje o użytkownikach odwiedzających strony internetowe sklepu Adventure Sport, prowadzonego w domenie adventuresport.pl (zwanego dalej „Sklepem internetowym”), poniższe postanowienia Polityki odnoszą się do użytkowników, którzy korzystają ze stron internetowych Sklepu internetowego.

 

Z jakiej technologii korzystamy?

W Sklepie internetowym wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookie lub rozwiązań pokrewnych), w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań użytkownika prezentowanych treści reklamowych Administratora, jego partnerów i reklamodawców.

W związku z tym, że Administrator może wykorzystywać rozwiązania o funkcjonalności zbliżonej do plików cookie, poniższe zapisy Polityki należy odnosić odpowiednio również do tych technologii.

 

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w ten sposób informacje, których Administrator może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania ze stron Sklepu internetowego przez użytkownika i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Sklepu Internetowego oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia użytkownika. Technologia przechowująca umożliwia także zapisywanie preferencji niezalogowanego użytkownika.

 

Czy pliki cookie zbierają Twoje dane osobowe?

Gdy użytkownik korzysta ze Sklepu Internetowego stosowane są pliki cookie umożliwiające identyfikację jego przeglądarki lub urządzenia - pliki cookie zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą - przypisanie pewnego zachowania konkretnemu użytkownikowi, np. poprzez powiązanie zachowania z danymi podanymi przy rejestracji konta w Sklepie Internetowym.

 

Na jakiej podstawie prawnej stosujemy pliki cookie?

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookie jest możliwe na podstawie wyrażenia przez użytkownika zgody.

Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookie na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o użytkownikach. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookie na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Korzystanie ze stron Administratora, bez zmiany ustawień w zakresie plików cookie, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookie. Użytkownik zawsze może wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookie.

 

Do czego używamy plików cookie?

Stosowane pliki cookie mają przede wszystkim ułatwić użytkownikami korzystanie ze Sklepu Internetowego, przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby użytkownik nie musiał za każdym razem ich podawać, jak również służą dostosowaniu ich zawartości, w tym prezentowanych reklam, do jej preferencji. Pliki cookie służą również zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości Sklepu Internetowego, w tym prezentowania, tworzenia, przyznawania i realizacji reklam, ofert lub promocji (rabatów) dedykowanych użytkownikowi zgodnie z jego zainteresowaniami.

W oparciu o pliki cookie Administrator posługuje się również technologią pozwalającą na dotarcie z przekazem reklamowym do użytkowników, które wcześniej odwiedziły Sklep internetowy, podczas korzystania przez nie z innych stron internetowych

 

Jakiego rodzaju pliki cookie są przez nas używane?

W Sklepie internetowym używane są dwa rodzaje plików cookie: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

 

Pliki cookie podmiotów trzecich (third party cookies)

Stosowane przez Administratora pliki cookie służą przede wszystkim optymalizacji obsługi użytkownika podczas korzystania ze Sklepu internetowego. Administrator współpracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu użytkownika, zapisuje również pliki cookie pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową. Pliki cookie wysyłane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie użytkownikowi wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jej indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z Administratorem dostarczają treści reklamowe do użytkowników.

 

Jak usunąć / zablokować pliki cookie?

Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików cookie zarządzając ustawieniami prywatności na stronie Administratora lub ustawieniami przeglądarki, w tym zablokować lub usunąć te pliki cookie, które pochodzą ze Sklepu internetowego (i innych witryn internetowych). Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookie powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej.

Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookie można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Ścieżki dostępu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookie na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.

Możliwe jest również zablokowanie ciasteczek podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików cookie stosowanych bezpośrednio przez Administratora (opcja „blokuj ciasteczka witryn zewnętrznych podmiotów”).

 

Jakie konsekwencje będzie miało usunięcie lub zablokowanie plików cookie?

Ograniczenie stosowania plików cookie w danym urządzeniu może utrudniać prawidłowe korzystanie ze Sklepu internetowego, przykładowo może wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.

  

Odnośniki do innych stron internetowych

Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca by zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi dla innych stron internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.

 

Czy niniejsza polityka może zostać zmieniona, i jak się o tym dowiesz?

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę m.in. z następujących ważnych powodów:

 • zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;
 • rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki;
 • zmian technicznych redakcyjnych, mających na celu aktualizację danych lub lepsze rozumienie treści.

Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu internetowego informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 01.01.2021.

 

 

 

 

 

DARMOWA DOSTAWA
OD 400 ZŁ

ZWROT

DO 14 DNI

DARMOWY

ODBIÓR W SKLEPIE

TYLKO ORYGINALNE
PRODUKTY