DARMOWA DOSTAWA OD 400 zł

Zapisz się do newslettera i otrzymaj jednorazowy rabat -10% na pierwsze zakupy

Regulamin sklepu

Regulamin Adventuresports.pl

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego w domenie sklep.adventuresports.pl (zwanego dalej: „Adventuresports.pl”), w tym dokonywania zakupów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta.
 2. Sprzedającym (zwanym dalej „Sprzedającym”) jest PM SPORT P. Lewandowski i M. Wojtiuk sp. j. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Franciszka Klimczaka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000096625, posiadająca NIP 522-10-02-164, adres e-mail: info@adventuresports.pl, telefon: +48 22 749 11 40 oraz faks +48 22 749 11 45, numer konta bankowego: ING Bank Śląski 61 1050 1025 1000 0090 8133 7744.
 3. Do korzystania z Adventuresports.pl konieczne jest urządzenie z dostępem do sieci internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego Adventuresports.pl, w tym rejestracji, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

 • Klienci i rejestracja

 1. Klientami Adventuresports.pl (zwanymi dalej „Klienci”) mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia i posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym im skuteczne dokonanie określonego zakupu.
 2. W celu łatwiejszego korzystania z Adventuresports.pl, Klient może dokonać rejestracji (założenie konta), poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w Adventuresports.pl, podając swoje dane. Utworzenie i korzystanie z konta jest bezpłatne. Do dokonania zakupu nie jest wymagane założenie konta przez Klienta.
 3. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Adventuresports.pl po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym z chwilą otrzymania przez Klienta dostępu do utworzonego dla niego konta.
 5. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz historię jego zakupów w ramach Adventuresports.pl. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych Adventuresports.pl. Klient odpowiada za wskazywanie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych bądź brak stosownych aktualizacji swoich danych.
 6. Klientowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Adventuresports.pl, jeśli dane dostępowe do konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
 7. Klienci, którzy nie posiadają zarejestrowanego konta podczas dokonywania zakupów będą zobowiązani do podania adresu dostawy, tj. imienia i nazwiska odbiorcy, adresu dostawy – w celu wykonania umowy sprzedaży oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego – w celu kontaktu w sprawie wykonania dostawy.
 8. W przypadku, gdy w ramach korzystania z Adventuresports.pl dopuszcza się podanie danych osób trzecich innych niż Klient (np. do celów rekomendacyjnych), wówczas Klient wprowadza takie dane tylko wtedy, jeżeli użycie danych osoby trzeciej jest dopuszczalne przez przepisy prawa (np. uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na wykorzystanie jej danych w Adventuresports.pl), a w razie nieuprawnionego przekazania przedmiotowych danych ponosi wszelką odpowiedzialność, jaka wiąże się z przekazaniem danych.
 9. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Sprzedający może rozwiązać umowę z Klientem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego konta. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Klient pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach Adventuresports.pl materiały bez zgody Sprzedającego.
 10. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Adventuresports.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Adventuresports.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez zgody Sprzedającego bądź innego podmiotu uprawnionego do udzielenia takiej zgody.
 11. Konto prowadzone jest na rzecz Klienta przez czas nieokreślony. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 4 powyżej, Klient będący konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Odstąpienie od umowy może nastąpić drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego info@adventuresports.pl bądź pisemną na adres Sprzedającego. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli skorzystał z usługi, w szczególności jeżeli złożył Zamówienie. Umowa może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego info@adventuresports.pl bądź pisemną na adres Sprzedającego. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, przy czym rozwiązanie umowy nie zwalnia Klienta z obowiązku dokonania wynikającego z umowy rozliczenia (w tym dokonania zapłaty na rzecz Sprzedającego w związku ze złożonymi Zamówieniami). Umowa może zostać rozwiązana przez Sprzedającego za wypowiedzeniem, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

 

 • WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA I TERMINY JEGO REALIZACJI

 1. Sklep internetowy Adventuresports.pl prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W ramach Adventuresports.pl publikowane są informacje o produktach (dalej zwanych „Produktami”) oraz warunki ich zakupu i dostawy. W celu uniknięcia wątpliwości, informacje te nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o Produkcie. Dokonanie przez Klienta wyboru Produktów oraz potwierdzenie woli ich zakupu stanowi natomiast ofertę do zawarcia umowy kupna wskazanych Produktów (dalej zwaną „Zamówieniem”).
 3. Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do (wirtualnego) koszyka. Umieszczenie Produktów w koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Sprzedający zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 4. Po dokonaniu wyboru Produktów, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki oraz numeru telefonu, który do czasu dostawy nie powinien ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu ze Sprzedającym oraz przed przekazaniem Produktów przewoźnikowi w celu dostarczenia.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem w celu ewentualnego potwierdzenia Zamówienia, lub w przypadku wątpliwości dotyczących danych adresowych.
 6. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta oraz wyborze metody płatności, Klient otrzymuje od Sprzedającego drogą poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia. Gdy Zamówienie zostanie przyjęte przez Sprzedającego Klient otrzymuje stosowną wiadomość. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona, wówczas dochodzi do zawarcia umowy tylko, co do potwierdzonych Produktów.
 7. Jeśli Sprzedający nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że Produkt nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Sprzedającego bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena - według wyboru i za zgodą Klienta.
 8. Sprzedający informuje Klientów o kosztach dostawy w Adventuresport.pl oraz w podsumowaniu Zamówienia, przed jego złożeniem przez Klienta.
 9. Czas wysyłki zamówionych Produktów wskazany jest w podsumowaniu Zamówienia. Podany czas wysyłki obejmuje dni robocze. Jeżeli Klient nabył wiele Produktów w ramach jednego Zamówienia, a Produkty te mają inny czas wysyłki, zostaną one dostarczone łącznie po skompletowaniu całości, to jest w najdłuższym z podanych czasów wysyłki poszczególnych Produktów.
 1. Zamówione Produkty zostaną wysyłane na adres podany w trakcie składania Zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży przez Sprzedającego jest miejsce, w którym Produkt zostanie odebrany (a w razie wątpliwości miejsce, w którym Produkt powinien zostać odebrany według wskazania Klienta).
 2. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktu bądź, gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego.
 3. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu. Jeśli Zamówienie zostanie nadane i nie zostanie odebrane, wszelkie koszty powrotu Zamówienia oraz jego ponownego nadania ponosi Klient.

 

 • PŁATNOŚCI, CENY

 1. Ceny Produktów znajdujących się w Adventuresports.pl  wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena Produktu nie obejmuje kosztów transportu i dostawy, których wysokość jest wskazywana odrębnie. Do Zamówienia doliczany jest koszt transportu i dostawy. Koszt jest obliczany i wyświetlany przed zatwierdzeniem Zamówienia.
 3. Klient może korzystać z rabatów na zasadach opisanych w Adventuresports.pl. Zgromadzone rabaty mogą być wykorzystane przez Klienta wyłącznie na zakup Produktów, które nie zostały wyłączone z podleganiu danym upustom bądź rabatom. Wartość rabatu umniejsza cenę, którą Klient uiszcza za Produkt. Rabaty można łączyć tylko wówczas, jeśli jest to wyraźnie na nich opisane. Rabaty nie są zbywalne, ani nie są nigdy zamieniane na kwoty pieniężne bądź inne świadczenia. Dokonanie zakupu dokumentowane jest paragonem, a na życzenie Klienta zostanie wystawiona faktura VAT, dokumenty zakupu Produktu przesyłane są razem z Zamówieniem.
 4. Płatności dokonywane są przez Klienta na podany numer konta bądź z wykorzystaniem metod płatności elektronicznych udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Sprzedający, dla wygody Klientów, zawarł umowę. Sprzedający nie dopuszcza dokonania zapłaty za pobraniem. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart.
 5. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym,  gdy płatność za Zamówienie nie zostanie dokonane w ciągu dwóch dni roboczych od dokonania Zamówienia, Zamówienie może być anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży Produktów dotyczących Zamówienia.

 

 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROT PRODUKTU

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów dotyczących Zamówienia, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu, bez podania przyczyny, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do Produktu (kompletu, zestawu lub pakietu), od którego zakupu Klient odstąpił. Zwrot Produktu przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia przez niego oświadczenia woli odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży.
 3. Zwracany Produkt należy odsyłać na adres: PM SPORT sp. j. SKLEP ADVENTURESPORTS DOM MODY KLIF ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa.
 4. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi zgodnie z prawem Klient.
 5. Zwracany Produkt powinien być kompletny, nieuszkodzony. Zwracany Produkt nie powinien być przed zwrotem użytkowany. Klient może ponieść odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produkt
 6. Odstąpienie od umowy może nastąpić za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronach Adventuresports.pl bądź drogą elektroniczną na adres info@adventuresports.pl bądź drogą pisemną na adres wskazany w ust. 3 powyżej (wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Regulaminu). W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Klient zakupił więcej niż jeden Produkt, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Produkt sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.
 7. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym paragrafie Sprzedający odeśle Klientowi zwrócony Produkt na jego koszt. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, może skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi.
 8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedający dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Produkt w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt lub  na wskazany przez Klienta inny numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócona kwota zapłacona za Produkt. Zwroty Produktów wysłanych za pobraniem nie będą odbierane przez Sprzedającego.
 9. W przypadku zwrotu produktu zapłaconego kartą podarunkową należność za zakupy zapłacone kartą podarunkową, zostanie zwrócona na tę samą Kartę podarunkową. Jeśli w momencie zakupu użyto Karty podarunkowej razem z inną metodą płatności, to w przypadku dokonywania częściowego zwrotu tego zamówienia, należność zostanie zwrócona w pierwszej kolejności na alternatywną metodę płatności Karty podarunkowej.
 10. Sprzedający zwraca Klientowi kwotę zapłaconą za Produkt wraz z kosztami dostawy Produktu do Klienta, jeśli takie koszty były poniesione przez Klienta. Sprzedający zwróci Klientowi koszt jaki Klient poniósł tytułem dostarczenia do niego Produktu, do wysokości najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedającego. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem należności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Zwracany Produkt powinien zostać właściwie, bezpiecznie spakowany, tak aby nie uległ on zniszczeniu w transporcie.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do Produktów:
 13. nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta;
 14. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
 15. dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 16. które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 • REKLAMACJE

 1. Klient może złożyć reklamację wobec Sprzedającego, w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z umową bądź wad Produktu, a także jeżeli działania Sprzedającego są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Adevnturesports.pl lub w formie poczty elektronicznej na adres info@adventuresports.pl bądź pisemnie na adres Sprzedającego wskazany w ust. 4 poniżej.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe (zgłoszone w Adventuresports.pl), opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. W przypadku jeśli reklamacja dotyczy Produktu wraz ze złożeniem reklamacji należy złożyć Produkt, podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania jego zakupu. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Klient powinien odesłać reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu (lub jego ksero) na adres PM SPORT sp.j , SKLEP ADVENTURESPORTS, DOM MODY KLIF ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Sprzedający rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w sposób zgodny ze swoim życzeniem (np. drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie). W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedający powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.
 6. Jeżeli naprawa albo wymiana Produktu jest niemożliwa, Sprzedający powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta Produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sprzedającego zwrotu tego Produktu.
 7. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
  1. może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;
  2. może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;
  3. może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  4. może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 • DOBROWOLNA WYMIANA

Sprzedający nie wymienia zakupionych Produktów, np. na inny rozmiar, inny kolor. Klient chcący zwrócić Produkt powinien skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu (§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROT PRODUKTU).

 

 • ZMIANY REGULAMINU

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w przypadku:
  1. zmiany przepisów prawa, decyzji lub wytycznych organów państwowych lub orzecznictwa sądów mających bezpośredni wpływ na kształtowanie praw i obowiązków Klientów lub Sprzedającego;
  2. zmian technicznych redakcyjnych, mających na celu aktualizację danych lub lepsze rozumienie treści Regulaminu;
  3. zmiany działania bądź architektury Adenturesports.pl, w szczególności zmiany funkcjonalności bądź zakresu świadczenia usług;
  4. z uwagi na względy bezpieczeństwa danych oraz w celu zapobiegania nadużyciom lub naruszeniu praw bądź uzasadnionego interesu Sprzedającego;
 2. Zmiany Regulaminu nie będą powodowały konieczności dokonania przez Klienta zapłaty dodatkowych kwot, a także naruszały istoty zawartych umów sprzedaży.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedający poinformuje o tym na stronach Adventuresports.pl. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach prowadzenia konta.
 4. Nowy Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w informacji o jego zmianie, przy czym w zakresie dotyczącym świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach prowadzenia konta nastąpi nie wcześniej jednak niż po upływie 15 dni od dnia ogłoszenia zmiany.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W razie uznania niektórych postanowień Regulaminu za nieważne w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.
 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu pomiędzy Klientem niebędącym konsumentem a Sprzedającym, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny w Warszawie.
 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie narusza jakichkolwiek uprawnień Klienta wynikających z ustawy o prawach konsumenta lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa. Niniejszy Regulamin nie może być również interpretowany jako zmierzający do jakiegokolwiek innego wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, której wyłączenie lub ograniczenie nie jest dopuszczalne na podstawie obowiązującego prawa.
 4. Regulamin dostępny jest nieprzerwanie w ramach Adventuresports.pl

 

 

DARMOWA DOSTAWA
OD 400 ZŁ

ZWROT

DO 14 DNI

DARMOWY

ODBIÓR W SKLEPIE

TYLKO ORYGINALNE
PRODUKTY