DARMOWA DOSTAWA OD 400 zł

Zapisz się do newslettera i otrzymaj jednorazowy rabat -10% na pierwsze zakupy!

Regulamin Promocji Woda20

Regulamin promocji na WODA20


Postanowienia wstępne:
1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „Promocja WODA20” (dalej: „Promocja”) określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).
2. Organizatorem Promocji jest PM SPORT P.Lewandowski i M.Wojtiuk Sp jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000096625, NIP 5221002164, REGON 01072211600000.
3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w serwisie internetowym dostępnym pod adresem URL: https://adventuresports.pl/ (dalej: „Sklep  Internetowy”).
4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy spełniają pozostałe Warunki Promocji (dalej również:„ Uczestnik Promocji”).
5. Promocja ogłaszana jest w ramach Sklepu Internetowego, oraz w Sklepach stacjonarnych Organizatora.


Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji:
1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji (dalej również: „Przedmiot Promocji”).
2. Promocja obejmuje produkty marek SAIL RACING, Helly Hansen, Rip Curl, Coastal dostępne w Sklepie Internetowym, z wyłączeniem kart podarunkowych (dalej również: "Produkty").
3. Promocja obowiązuje od 06.06, od godz.: 00:00 do 19.06, do godz.: 23:59 lub do wyczerpania zapasów (dalej również: „Czas trwania Promocji”).
4. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik musi w Czasie trwania Promocji:
Zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktów w ramach Sklepu Internetowego  dotyczącą minimum dwóch sztuk produktów oznaczonych marek wodnych biorących udział w promocji
5. Promocja polega na tym, że każdy Uczestnik, który spełni warunki określone w ust. 4 powyżej uzyska obniżkę Ceny Produktów nabywanych w ramach Umowy Sprzedaży w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent)
6. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.
7. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktu / Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji).
8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.
9. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
10. Przyznany przez Organizatora Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny
środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.
11. Uczestnik Promocji ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji. Nie wyłącza to uprawnienia PM SPORT do wprowadzenia mechanizmu automatycznego uczestnictwa w Promocji na korzyść Uczestnika Promocji.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.06, o godz.: 00:00.

 


Reklamacje:
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: info@adventuresports.pl lub listownie/kurierem na następujący ADVENTURE SPORTS DOM MODY KLIF WARSZAWA ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa  (dalej również: „Reklamacje”).

  1. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
  2. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 (czternastu) dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
  3. Reklamacje rozpatruje ORGANIZATOR, stosując w szczególności postanowienia Warunków Promocji.
  4. Nieuszkodzone i nie noszące śladów używania Produkty nabyte w ramach Promocji podlegają zwrotowi w ciągu:
    a. 14 dni kalendarzowych dla Uczestników, liczonych od dnia następnego po zakupie co nie wyłącza i nie ogranicza praw z tytułu rękojmi za wady oraz praw wynikających z ustawy o prawach konsumenta (uprawnienia ustawowe). Zwrot Produktów nie wynikający z uprawnień ustawowych obejmować musi wszystkie Produkty nabyte w ramach tej samej transakcji (jeden paragon). Zwrot niektórych Produktów nie wynikający z uprawnień ustawowych objętych jednym paragonem jest niedopuszczalny. Zwracane Produkty (z wyłączeniem zwrotów wynikających z uprawnień ustawowych) powinny być dostarczone w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu do dowolnego salonu Advenrutesports na terenie kraju ( https://adventuresports.pl/pages/nasze-sklepy) . Zwrot Produktów (z wyłączeniem zwrotów wynikających z uprawnień ustawowych) jest możliwy wyłącznie po przedłożeniu oryginału paragonu fiskalnego i podpisania formularza zwrotu dostępnego do pobrania na stronie https://adventuresports.pl/pages/reklamacje-i-zwroty
  5. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od Umowy Sprzedaży może powodować utratę Rabatów lub przywilejów przyznanych Uczestnikowi tytułem udziału w Promocji.
  6. Reklamacja dotyczące Przedmiotu Promocji Organizatora rozpatruje zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego.


Postanowienia końcowe
1. Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: https://adventuresports.pl/pages/regulamin-promocji-woda20
2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem:
https://adventuresports.pl/policies/terms-of-service (dalej: “Regulamin”).
3. W zakresie nieuregulowanym w Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Rgulaminu.
4. Na zasadach prawem przewidzianych Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w ramach Sklepu Internetowego
na 3 dni przed terminem jej zakończenia.
5. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest PM SPORT P.Lewandowski i M.Wojtiuk sp jawna. Szczegóły dotyczące zasad
przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności Organizatora, dostępnej pod adresem
https://adventuresports.pl/policies/privacy-policy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki PM Sportu i Uczestników Promocji,
b. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie),
c. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez PM Sport wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
d. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez PM Sport dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

 

DARMOWA DOSTAWA
OD 400 ZŁ

ZWROT

DO 14 DNI

DARMOWY

ODBIÓR W SKLEPIE

TYLKO ORYGINALNE
PRODUKTY